2015, Vol. 26 Issue (9): 653-656    DOI:
  论著 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
产前超声四腔心切面显示胎儿食管价值的研究
陈秀兰,刘 桃,袁志燕,汪 玲,马 莉
深圳远东妇儿科医院,广东 深圳 518000
Study on four-chamber view observation of fetal esophagus
CHEN Xiu-lan, LIU Tao, YUAN Zhi-yan, WANG Ling, MA Li
Shenzhen Far-East Women & Children Hospital, Shenzhen Guangdong 518000, China
  友情链接
版权所有 © 2015 《中国临床医学影像杂志》编辑部
地址:沈阳市和平区三好街36号 邮编:110004 电话/传真: 024-23925069 电子信箱: jccmisy@sina.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发