2015, Vol. 26 Issue (7): 523-527    DOI:
  论著 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
痛风性关节炎的X线、CT和MRI诊断价值比较
漆 强,邹玉林,余 晖,刘 晓,李志娟
东莞东华医院放射科,广东 东莞 523110
Comparison of X-ray, CT and MR imaging in gouty arthritis
QI Qiang, ZOU Yu-lin, YU Hui, LIU Xiao, LI Zhi-juan
The Radiological Department of Dongguan Tung Wah Hospital, Dongguan Guangdong 523110, China
  友情链接
版权所有 © 2015 《中国临床医学影像杂志》编辑部
地址:沈阳市和平区三好街36号 邮编:110004 电话/传真: 024-23925069 电子信箱: jccmisy@sina.cn
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发